Denizlerimiz için “SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZCİLİK”

Bir denizci müjdesi: Biz de sonunda tekne sezonunu açıyoruz! Mayıs ayının gelmesiyle havalar iyice ısındı, deniz adeta bize “Gelin hadi masmavi sulara” diye fısıldamaya başladı. 

Sezonu bu yıl erken açan dostlarımızdan bizleri tekneye davet eden fotoğraf ve videolar gelmeye başladı bile. Bu çağrıları ikiletmeden kendisini sulara, yeni maceralara ve rotalara bırakacak sayısız denizci var. Biz de ailecek bu grubun içerisindeyiz. Madem yaz geldi ve güneş erkenden günü terk etmekten vazgeçti o zaman yapılabilecek en güzel aktivite, her gün güneşi teknede, başka bir koyda batırmak. O zaman hepimizin gözü aydın! Biz karada gün sayarken teknemiz de kışı güvenle karada geçirdi, dinlendi. Şimdi tekneyi suya indirme zamanı geldi. Merak eden olursa bizim teknemiz kışı Ören’de, Setur Marinas Rib & Refit Park’ta geçirdi. Teknenin kışı rahat geçirmesi her denizci için birincil öneme sahip oluyor. Bizim için de güvenli, bildiğimiz bir karaparkta teknemizin sezon sonrası güzelce kuruması, dinlenmesi ve yaza hazırlanması çok kıymetliydi. Tabii ne kadar içimiz rahat olsa da kalbimiz hep orada kalıyor o ayrı…

Bu yazımızda; sezona hazırlık, güzel ülkemizin öne çıkan denizcilik rotaları, sürdürülebilirlik ve marina uygulamalarıyla ilgili sektörün önde gelen markalarından Setur Marinas’ın Genel Müdürü Emre Doruk’la çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbetimiz de yer alıyor!

SEZON ÖNCESİ NELERİ KONTROL EDİYORUZ?

Teknenin kışı geçirdikten sonra çıkacağı ilk seyir çok önemli. Bunun için hazırlıkları gözden geçirmek çıkacağınız seyri keyifle geçirmeniz için olmazsa olmaz. Teknesini suyla kavuşturacak herkesi düşünerek, güvenli ve konforlu bir yolculuk için denize çıkmadan önce yapılması gereken hazırlıklarla başlamak istiyorum.

• İyileştirme araçları ve bakım ihtiyaçlarından oluşan kontrol listesi (karada ve suya indikten sonra ayrı ayrı)

• Temizlik zamanı 

• Teknenin tüm parçalarının durumlarını gözden geçirme

• Motor bakım ve kontrolleri

• Elektronikler

• Su yalıtımı ve vanalar

• Güvenlik ekipmanları (gerekliyse yenileme) 

• Aksesuarların bakımı

• İç düzenleme 

• Denizcilik belgeleri, lisanslar

• Pis ve tatlı su tankları

• Pervane kontrolleri

Araya kış gibi uzun bir süre girmese bile seyir öncelerinde bazı kontrolleri rutinimiz haline getirmemiz gerekiyor. Hem teknenin uzun ömürlü olabilmesi hem de seyrin rahat geçebilmesi için önlem almak çok kıymetli. Size önerim, bir hazırlık listesi oluşturup her yolculuk öncesinde üzerinden geçmeniz. 

YENİ ROTALAR, YENİ SEZON

Eğer tekneyle seyre hazırsak bizi bekleyen birçok koy, yaşayacağımız yeni maceralar var demektir. Konum olarak denizcilikte, dünya üzerindeki en şanslı ülkeler arasında olmamızın keyfini sürme zamanı geldi. Tutkulu denizciler olarak her sezon açılışında büyük bir heyecanla rota planları yapıyor, kendimizi yazın geldiğine ancak Ege’nin ya da Akdeniz’in birbirinden güzel manzaralarına kavuşunca ikna edebiliyoruz. Öte yandan hayatımızdaki ve denizlerimizdeki duruma bakınca görüyorum ki çok önemli bir şeyi atlıyoruz; bu güzel suların, ülkenin ve dünyanın korunması. Denizlerin kirlilik oranının artması tüm doğa severleri en çok da denizcileri şimdiden tedirgin etmeye yetiyor. Bizler denizin, mavinin, doğanın içinde vakit geçiren tekneciler olarak bu kirliliğe yakından tanık oluyoruz. Bu tehlike karşısında tüm dünyada olduğu gibi bugün denizcilik dünyasında da en çok konuşulan konulardan birisi “sürdürülebilirlik” oluyor.  Bu sene binlerce denizcinin buluştuğu Bosphorus Boat Show’a ailece katılmıştık. Orada da sürdürülebilirlik üzerine birçok çalışmanın ve tartışmanın olduğunu görmek beni ayrıca memnun etmişti. Denizleri korumamız için hayata geçirilebilecek projeler ve birçok firmanın sürdürülebilir ekipmanları Boat Show’da sergilendi. Böylesine önemli bir sorunun göz ardı edilmeyip bu denli önemli organizasyonlarda gündeme getirilmesinin değerli olduğuna inanıyorum. Yalnızca bu Boat Show’da değil, sürekli denizci dostlarımızla kendi aramızda konuştuğumuz “sürdürülebilir denizci” olmanın yollarını bu yazıda sizinle de paylaşmak istiyorum. Belki bu sezon denize açılırken hepimiz daha bilinçli bir denizci olmayı başarabilir ve etrafımıza ilham oluruz. 

7 MADDEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR DENİZCİLİK

1. Motoru azalt, yelkeni artır

Bir yelkenci olarak bununla bafllamam flafl›rt›c› olmam›flt›r san›r›m. Sadece merak›m sebebiyle de€il, denizlerin temizli€ini düflünürsek yelken kullan›m›n› tercih etmenin büyük bir etkiye sahip oldu€unu görüyoruz. Yelkenli tekneler, motorlu teknelere k›yasla büyük ölçüde daha az fosil yak›t tüketiyor. Bu da deniz kirlili€inin azalmas› aç›s›ndan önem tafl›yor. Hava ve flartlar el verdi€ince yelkenleri kullanarak seyredip motorunuzu sadece ihtiyaç duydu€unuzda çal›flt›rabilirsiniz. 

2. Daha az karbon ayaki izi

Sürdürülebilir denizcilik, deniz ekosistemine sayg› duyarak ve do€aya minimum etki b›rakarak denizcilik yapma felsefesini benimser. Bu felsefenin temel unsurlar›ndan biri de karbon ayak izini azaltmakt›r. Bunun en etkili yolu da teknemizde oluflan at›klar›n olabildi€ince dönüfltürülmesi ve kesinlikle denize at›lmamas›. Kendi at›k yönetimimizi sa€larken üzerimize düflenden fazlas›n› da yapabiliriz. Örne€in, denizde karfl›laflaca€›n›z plastik parçalar› mümkün oldu€unca ç›karmaya çal›flabilirsiniz. 

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanın

Yenilenebilir enerji kaynaklar›, geleneksel enerji kaynaklar›na k›yasla daha az sera gaz› ve di€er kirleticileri yaymakta. Bu da deniz kirlili€ini önlemeye yard›mc› oluyor. Yayg›n olarak kullan›lan günefl enerjisi ve bunun d›fl›nda rüzgâr ve dalga enerjisi tercih edebilece€iniz yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan. 

4. Su ve gıda tasarrufu yapın

Su ve g›da tasarrufu yapmak, denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan at›k miktar›n›n azalmas›na katk›da bulunur. Su tasarrufu yapmak için, dufl ve tuvaletlerde daha az su kullanabilirsiniz. G›da tasarrufu yapmak için, yemeklerinizi önceden planlay›p ihtiyac›n›z kadar yiyecek sat›n alabilirsiniz.

5. Deniz canlılarına saygı

Deniz canl›lar›, deniz ekosisteminin en önemli parçalar›ndan. Deniz canl›lar›n›n yok olmas› veya say›lar›n›n azalmas›, deniz ekosisteminin dengesinin bozulup ortaya olumsuz sonuçlar ç›kmas›na neden olabilir. Dikkatli demirleyerek deniz taban›ndaki bitkilerin ya da di€er deniz canl›lar›n›n zarar görmesini engelleyebiliriz. Gece sualt› ›fl›klar›n›, deniz canl›s› dostlar›m›z›n evi olan koylarda açmak yerine, keyifli bir masa ›fl›€› alt›nda y›ld›zlar› izleyebilirsiniz. E€er bal›k av› yap›yorsan›z avlanma limitlerine ve yasaklanm›fl bölgelere de uymal›s›n›z. Unutmay›n, denizlerin ve deniz canl›lar›n›n korunmas› denizler için hayati önem tafl›makta. 

6. Plastik kullanımını aza indirin

Plastik, deniz kirliliğinin en önemli kaynaklar›ndan biri. Plastik kullan›m›n› azaltmak, deniz kirlili€inin azalmas›na ve denizlerin daha temiz olmas›na büyük bir katkı sağlar. Plastik pipet, bardak, tabak ve poflet gibi tek kullan›ml›k plastikleri kullanmaktan kaçınabilirsiniz. Plastik ambalajl› ürünler yerine cam veya kâğıt ambalajlı ürünler tercih edebilirsiniz. 

7. Olabildiğince sürdürülebilirliği gündeminizde tutun

Bir sorunu ne kadar dile getirirsek çözüme de o denli hızla ulafl›r. Sürdürülebilirliği gündemde tutmak, denizcilerin ve denizcilik sektörü paydafllar›n›n denizcilik faaliyetlerinin çevresel etkilerini sürekli olarak göz önünde bulundurmalar›n› ve bu etkileri minimize etmek için gerekli ad›mlar› atmalar›n› sa€lar. Siz de sürdürülebilir denizcilik uygulamalar› hakk›nda bilgi edinerek bu uygulamalar› denizcilik faaliyetlerinizde uygulayabilirsiniz. Sürdürülebilirli€e teflvik eden giriflimleri takip ederek onlara destek olabilirsiniz. Unutmay›n, denizciler ve denizcilik sektörü paydafllar› olarak hep birlikte harekete geçerek denizlerimizi gelecek nesiller için korumal›y›z.

ÇOCUKLU AİLELERE 

TAVSİYE KÖŞESİ

Sürdürülebilirlik felsefesinin gelecek nesiller tarafından da benimsenmesi ve sürdürülmesi için çocukların temel denizcilik kültürü hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor. Bilmediğimiz bir şeyi sevemeyiz. Peki sevmediğimiz bir şeyi ne kadar koruyabiliriz? Bu nedenle deniz sever bilinçli çocuklar yetiştirmek geleceğimize yapacağımız en kıymetli yatırım. 

∗ Çocukları fırsat buldukça deniz kenarına götürüp, yüzmelerini ve deniz sporlarını yapmalarını sağlayabilirsiniz. 

∗ Çocuklara denizcilik temalı kitaplar okumak ve denizcilik hikâyeleri anlatmak da çok faydalı. 

∗ Sürdürülebilirlik kavramının başarıya ulaşması için denizciler ve marinaların ortak bir yaklaşım belirlemesi büyük önem taşıyor.

∗ Çocukların denizcilik kurslarına ve kamplarına katılması denizcilik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede denizcilik kültürüyle daha yakından tanışmış olurlar. 

∗ Ve bence en önemlisi, her fırsatta çocuklara sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını göstererek denizleri ve deniz canlılarını korumak için neler yapabileceklerini öğretebilirsiniz.

Söz konusu sürdürülebilirlik olunca sadece denizcilere iş düşmüyor tabii. Marina işletmeleri, kamu, sektörün ufak ve büyük tüm paydaşları da bu konuda sorumluluk sahibi.

Yazımın bundan sonraki kısmında duruma bir de bu açıdan bakabilmek için yardım alıyorum. Türkiye’nin önde gelen marina zincirlerinden Setur Marinas’ın Genel Müdürü Emre Doruk’a sizler için başta sürdürülebilirlik konusu olmak üzere merak ettiğim soruları ilettim ve kendisi de tüm profesyonelliği ve içtenliği ile bizler için yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ederek hepinize keyifli okumalar diliyorum. 

Emre Bey, sürdürülebilir deniz ve marina uygulamaları nelerdir? Setur Marinas olarak sizler neler yapıyorsunuz?

Biz sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz. Çevre strateji planımız doğrultusunda, iklim krizi, plastik kirliliği, doğal kaynak ve biyolojik çeşitlilik kayıpları gibi küresel çevre sorunlarını öncelikli çevresel risklerimiz arasına alarak çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmeyi esas alıyoruz. “2050 Net Zero” hedefimize sağlam adımlarla koştuğumuzu ifade etmek gerekir, hâlihazırda yürütmekte olduğumuz güneş enerjisi yatırımlarıyla ilk etapta üç büyük marinamızın elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir güneş enerjisinden karşılamayı planlıyoruz. Kurumsal iş birliklerimizi ve eğitim uygulamalarımızı sürdürerek her yıl çalışanlarımıza ve müşterilerimize iklim krizi temalı etkinlikler sunacağız. Ayrıca biyoçeşitlilik risklerimizi belirleyerek “net pozitif” etki yaratabilmek adına bir strateji geliştirme aşamasındayız. Antalya Marina’da başlattığımız akademik iş birliği projemize diğer marinalarımızı da dahil edip, genişleterek devam edeceğiz. Geçen sene Monaco Marina Management tarafından düzenlenen ve dünya çapında pek çok firmanın dahil olduğu Akıllı ve Sürdürülebilir Marina konferansına katıldık.  Sürdürülebilirlik bakış açısıyla sahip olduğumuz uluslararası sertifikasyonlara da önem veriyoruz. Son olarak geçtiğimiz günlerde toplumda çevre farkındalığı yaratmak üzere çalışmalarını yürüten TÜRÇEV’in kuruluşunun 30. yıl dönümünde düzenlenen ödül töreninden üç özel ödüle layık görüldük. Özetle, Setur Marinas olarak sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız çalışmalarımıza önümüzdeki dönemlerde daha da önem vereceğiz. 

Marina kapasitesi hakkında değerlendirmeniz nedir? 

Sürekli büyümeye ve gelişmeye odaklanıyoruz. Marina kapasitemizi artırarak, denizcilik tutkunlarına daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyoruz. Büyüme ve kapasite artışı, sektöre daha fazla olanak ve erişim sağlayacak, aynı zamanda denizcilik sektörünün genel ekonomik ve turizm potansiyeline katkıda bulunacak. 2022 yılı sonunda Demre Marina ihalesini kazandık. İnşaat faaliyetlerimiz devam ediyor, 2025 yılında marinayı sektöre kazandırmayı planlıyoruz. Yeni marinaların zincire kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Setur Marinas amatör denizciliğin gelişmesi için neler yapıyor? Bu hususta marinalar olarak sektörün büyümesi için destekleriniz, planlarınız nedir?

Amatör denizcilik Setur Marinas’ın öncelikleri arasında yer alıyor. Amatör denizcilik faaliyetleri ile ilgilenen birçok kişinin ileride Setur Marinas üyesi olacağının farkındayız. Denizcilik sporlarının yaygınlaşması ve desteklenmesi için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz ve sektördeki çözüm ortaklarımızla birlikte eğitim çalışmalarına destek veriyoruz. Yeni sıfır ilk teknesini alan denizcilere özel kampanyamız ile ayrıcalık tanıyoruz, ayrıca farklı büyüklükteki ve tipteki tekneler için uygun koşullar sağlayarak her seviyeden denizciye hitap ediyoruz.

Başarılı bir marina işletmesi olarak, uluslararası perspektiften bakacak olursak, Türkiye’nin denizcilik sektöründeki yerini yakın gelecekte nasıl görüyorsunuz?

Türkiye jeopolitik konumu ve doğal güzellikleriyle denizcilik sektöründe önemli bir potansiyele sahip. Gelişen altyapısı ve artan turizm potansiyeliyle birlikte ülkemizin denizcilik sektöründeki uluslararası konumu daha da güçlenecektir. Türkiye’nin rekabet gücünü artırmasına ve uluslararası pazarda daha etkin konuma gelebilmesi için az önce bahsettiğim güçlü yanlarımızın yanı sıra ülkenin turizm potansiyelinin, bilişim altyapısının, eğitimli insan kaynağının ve kültürel çeşitliliğin önemli avantajlar olduğunu düşünüyoruz.

Demre’nin güzel haberlerini aldık? Nasıl bir marina olacak? Bizlere biraz bilgi verir misiniz?

Demre Marina bizim yeni ve heyecan verici bir projemiz. Mükemmel konumu ve modern altyapımız ile denizcilere benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Demre’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle çevrili olması marina kullanıcılarının unutulmaz bir deneyim yaşamasını sağlayacak. 

Biz keyifliyim teknemizle bu yazımızda okurlarımıza bir seyir rotası çizdik. Siz de Setur Marinas olarak bu yolu takip edecek denizciler için bağlanma yerlerinizi rota üzerinden belirtir misiniz? 

Rotamızı kuzeyden güneye çizdiğimizde Kalamış/Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Midilli, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Finike, Antalya ile 10 adet marinamızı ve Ören karapark alanımızı işaretleyebiliriz. Gördüğünüze üzere tüm misafirlerimiz için marinalarımızı kuzeyden güneye inci gibi dizdik.

Denizlerimizde sizin gözünüzden en sevdiğiniz üç bölgeyi sorsak… 

Türkiye’nin birbirinden güzel pek çok koyuna sahip olması nedeniyle seçim yapmak zor olsa da en sevdiğimiz üç yeri şöyle sıralayabiliriz:

Marmaris: Ege ve Akdeniz’in kesişiminde bulunan Marmaris, benzersiz doğal güzellikleri ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Marmaris etkileyici koylarıyla yatçılar için ideal bir durak. 

Çeşme: Ege Denizi’nin incisi Çeşme, sıcak atmosferi, rüzgâr sörfü için uygun koşulları ve muhteşem koylarıyla biliniyor. Çeşme’nin turkuaz sularında yelken açmak unutulmaz bir deneyim olarak tanımlanabilir. 

Gökova Körfezi: Muhteşem doğası ve berrak deniziyle Gökova Körfezi, Türkiye’nin en güzel bölgeleri arasında yer alıyor ve eşsiz manzarasıyla huzur dolu bir deneyim sunuyor. 

Emre Bey’e hem sektörle ilgili verdiği bilgiler hem de Setur Marinas’ın vizyonunu bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Bu yazımda en yakın zamanda çözüme ulaşmasını istediğim deniz kirliliğini önleme üzerine eğilmek istedim. Benim için sadece bir su kütlesi değil aynı zamanda özgürlük olan, ailemle her seferinde kavuşmak için can attığım, sonunu göremediğim mavilikten kocaman bir yuva denizler. 

Sadece yeni denizlere yelken açacaklar için değil, canımız sıkıldığında nefes almak istediğimizde kaçacağımız temiz bir deniz kıyısı için de sürdürülebilirliği düşünmeliyiz. Sadece bugün için değil gelecek için de düşünmeliyiz. Yalnızca göz zevkimiz için değil, sağlığımız için de düşünmeliyiz. Tabii sadece düşünmek yetmez, hepimiz üzerimize düşen görevi bu gezegende yaşayan bir insan olarak yerine getirmeliyiz. Sularımızın geleceği için bugün sürdürülebilirlik anlayışını benimsemeliyiz. 

 “Deniz herkese aynı dili öğretir: Huzuru” demiş Thalassa. Hepimizin bazen sevinçle, bazen aklımızda binlerce düşünceyle başımızı çevirdiğimiz sadık bir arkadaş denizler. Biz bu sadık arkadaşa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz bu günlerde. Ailece yelkenimizi yeni yolculuklara açarken, geleceğimizin, çocuklarımızın ve daha nice nesillerin de her daim bu mavilikleri tertemiz bulmasını diliyoruz bir yandan. Yeni maceralarda tekrar buluşmak üzere. Pruvanız neta, hayat kolayınıza olsun. Tüm sorularınız için keyifliyim Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz.☸

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.